Υπηρεσίες

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Επεξεργασία, σύνταξη, υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Υποστήριξη φυσικών προσώπων στη σύνταξη – υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Επεξεργασία-σύνταξη-υποβολή αιτήσεων επιστροφής φόρων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Τήρηση διπλογραφικών και απλογραφικών βιβλίων

Επεξεργασία, σύνταξη, υποβολή φορολογικών δηλώσεων, Υποστήριξη φυσικών προσώπων στη σύνταξη – υποβολή φορολογικών δηλώσεων, Επεξεργασία-σύνταξη-υποβολή αιτήσεων επιστροφής φόρων

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: εργατικά –ασφαλιστικά

Παροχή οικονομικών συμβουλών